Sea Tornado Kourouta Beach, Greece 22-9-2013.

Source: Sea Tornado Kourouta Beach, Greece 2013 (Youtube).

Related posts