44 ! ransack US Oklahoma, Kansas, Illinois, Iowa,Texas!

Source: TORNADOS ! MAJOR OUT BREAK… (Youtube).

Related posts